Koja je razlika između savetovanja i psihoterapije?

savetovanje i psihoterapija Novi Sad

savetovanje i psihoterapija Novi Sad

Psihoterapija i savetovanje predstavljaju oblike psihološke pomoći. Osnovna  razlika je u složenosti terapijskog pristupa i širini delokruga primene. U praksi se njihove usluge i oblast rada vrlo često poklapaju.

Savetovanje podrazumeva rad na konkretnim problemima koji stvaraju poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju kao što su učenje, međuljudski odnosi, komunikacija, anksioznost, depresija,..itd. Može biti i samo informativnog karaktera ali ne ulkjučuje davanje gotovih saveta, već klijent uz razgovor sa savetnikom, samostalno donosi odluke koje su za njega relevantne.  Po pravilu najčešće traje kraće-od svega par seansi do desetak susreta.

Psihoterapija se smatra složenijim oblikom psihološke pomoći jer po potrebi uključuje i dublju analizu i resruktuiranje ličnosti i ponašanja. Može po potrebi trajati vrlo dugo i obuhvatati rad sa težim psihičkim problemima i poremećajima (npr. opsesivno-kompulsivi poremećaj-OKP, posttraumatski stresni poremećaj-PTSP, rane traume, promena ranih odluka, analiza životnog scenarija, traganje za smislom egzistencije,..itd.). Pored toga, psihoterapija se uspešno koristi i kod osoba kojima je cilj promena u kvalitetu života, u korišćenju ličnih potencijala, u većoj spontanosti, kreativnosti i ličnom razvoju.

NASTAVAK>>

Psihološko savetovanje u Novom Sadu

privatni psiholog

kontakt; 063/872-88-91

Show Buttons
Hide Buttons